Algemene Cursus Voorwaarden

Cursusvoorwaarden bij inschrijving cursussen Buurthuis De Meerpaal!

Met uw inschrijving verbindt u zich voor de gehele duur van de activiteit of cursus. De cursussen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Wij doen ons uiterste best iedereen te plaatsen en alternatieven te vinden als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus. Het kan hierdoor voorkomen dat een cursus wat later wordt gestart of bij een blijvende situatie van onvoldoende aanmeldingen in het uiterste geval helaas wordt geannuleerd. Cursisten van het vorig seizoen hebben voorrang bij plaatsing op een cursus, daarna is de volgorde van binnenkomst bepalend. Wanneer de cursus vol is, plaatsen we u op een wachtlijst of we kijken in overleg naar een alternatief.

Afmelding

Bij annulering van uw inschrijving, kort voordat de cursus aanvangt, zonder dringende reden, brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening. Bij overstap naar een andere cursus brengen wij geen kosten in rekening.

Betaling

Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus van start en dient u de eerste les tot en met uiterlijk de tweede les de cursuskosten contant te voldoen. Bij betaling ondertekent u een kwitantie en krijgt u het cursistenbetalingsdeel van de kwitantie mee als bewijs.

Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. De enige uitzondering wordt gemaakt in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of ongeval.U kunt een verzoek voor dispensatie schriftelijk indienen. Een verzoek hiervoor kunt u schriftelijk of via de e-mail indienen bij Buurthuis De Meerpaal.

Materialen

Cursusmaterialen zijn exclusief tenzij anders vermeld.

Lesuitval

Als cursisten verhinderd zijn en daardoor een les missen, is dat voor eigen rekening. Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt geprobeerd de les in te halen op een ander moment. Bij uitval van één of meerdere lessen zal de einddatum zodanig worden verschoven, dat het volledige lesprogramma door de eigen docent kan worden uitgevoerd.

Fotografie voor publicitaire doeleinden

Tijdens cursussen en evenementen binnen De Meerpaal, kan het een keer voorkomen dat er wat foto’s voor publicitaire doeleinden worden gemaakt. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor publicatie. Wilt u dat niet, geeft u dit dan aan in het vak ‘Aanvullende informatie/mogelijke vragen’ van het digitale inschrijfformulier op de website of geeft u dit aan in een mailtje wat u kunt sturen naar info@meerpaalede.nl of schrijf dit op een briefje wat u vooraf aan de cursus kunt indienen. Alle foto’s publiceren wij uiteraard met de uiterste zorg.

Recht tot ontzegging

De Meerpaal kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan.

 Algemeen

Als een les niet door kan gaan dan ontvangt u daarvan bericht. Als u één of meerdere lessen niet kan volgen dan verzoeken wij u om dit door te geven aan de docent. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie. De Meerpaal behoudt het recht om:

  • Bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit/cursus te annuleren
  • Programmawijzigingen aan te brengen
  • Bij nood eventueel andere docenten in te schakelen dan op de website staan vermeld.

Aansprakelijkheid

Buurthuis De Meerpaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed van gebruikers/deelnemers/cursisten in of nabij De Meerpaal. De Meerpaal is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.

Privacy/AVG

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat De Meerpaal uw aanmeldgegevens voor de cursus opneemt in een gegevensbestand gedurende de cursus. We gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Tevens gebruiken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer om u te informeren over activiteiten van De Meerpaal. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming. Bij akkoordverklaring van de cursusvoorwaarden geeft u toestemming uw contactgegevens te bewaren gedurende de cursus.

Wijziging persoonlijke gegevens

Veranderingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan De Meerpaal via de mail info@meerpaalede.nl of via het telefoonnummer 0318 – 630514.

Suggesties, opmerkingen en klachten

Heeft u suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer u niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan uw verwachtingen, is het verstandig om actie te ondernemen. Gaat het om de inhoud of de organisatie van lessen, bespreek dit dan met de docent. Heeft u opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kunt u terecht bij de coördinator van Buurthuis De Meerpaal, Bernard Lekkerkerker.

Tot slot

Met de verzending van het inschrijfformulier geeft u aan, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De Meerpaal behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie (met uitzondering van de AVG). Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en De Meerpaal is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Buurthuis De Meerpaal.