ANBI Status

Stichting Buurt en Kluphuis De Meerpaal

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Buurt en Kluphuis de Meerpaal heeft de ANBI status

Dit houdt in dat Stichting geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

STICHTING BUURTHUIS DE MEERPAAL
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Statutaire naam: Stichting Buurt- en Kluphuis De Meerpaal
Vestigingsplaats Ede
Rechtsvorm Stichting

Omschrijving van de doelstelling
De Stichting heeft ten doel: een leefbare samenleving in de gehele wijk te bevorderen door in overleg met buurtbewoners van Oud-Zuid het buurtwerk te stimuleren en uit te voeren, alsmede het beïnvloeden van processen in de samenleving en maatschappelijke verbanden in de wijk, om de mogelijkheid tot participatie te vergroten. Er aan werken om belemmeringen in de samenleving die deze deelname bemoeilijken, weg te nemen. Het buurtwerk van de Meerpaal richt zich op alle bewoners in de wijk. Door contacten te leggen met en activiteiten aan te bieden voor iedereen, kan integratie van verschillende groeperingen worden bevorderd. Samenwerking en afstemming met georganiseerde (belangen)groepen enerzijds, initiatieven vanuit wijkbewoners anderzijds, zijn van groot belang om de functie van de Meerpaal te verwerkelijken. Logischerwijs zal er extra aandacht moeten zijn voor kwetsbare groepen en mensen in achterstandssituaties (op het gebied van opleiding, arbeid, sociale achtergrond). Deze groepen ervaren vaak grote belemmeringen bij het participeren in de samenleving. Belangrijk in de programmering van activiteiten is een aanbod te realiseren dat inspeelt op de vragen van de diverse bevolkingsgroepen in de wijk. Een brede in plaats van een gerichte programmering maakt het buurthuis aantrekkelijk voor de hele samenleving. Dit biedt ook meer mogelijkheden voor de participatie van kwetsbare groepen en het creëren van meer vrijwilligers die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de Meerpaal. Het actief kennismaken van verschillende groepen met elkaar bevordert begrip voor elkaar en, op den duur, integratie op buurt- en wijkniveau.

Samenstelling van bestuur

Dhr. P.S. van Klaveren, voorzitter

Dhr. M. van Daelen, technische zaken

Mevr. A.S.W. Span, secretaris

Dhr. P van Os, penningmeester

 

Statuten 2023

ANBI (publicatie )